کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات..

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 رئیس نظارت و ارزیابی ...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJul-2
 آمر ارتقاء ظرفیت و انک...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulFeb-16
 رئیس نظارت و ارزیابی ا...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJan-5
 رئیس انسجام و همآهنگی ...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJan-5
 رئیس اصلاح اداره عامهکمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulMay-20
 رئیس اطلاعات وارتباط ...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJan-5
 آمر طرح و هماهنگی برنا...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJan-5
 آمر طرح و هماهنگی برنا...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJan-5
در