وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه..

TitleLocationExp.Action
 مهندس With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-22
 کارمند حمایوی دیتابی... With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-14
 معاون تخنیکی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-10
 کارمند اداری With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-2
 متخصص MIS With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-31
 متخصص مالی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-19
 کارشناس GIS With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-19
 معتمد جنسی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-19
 انجنیر QC ساختمان With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-10
 کارشناس مدیریت پروژه ... With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-10
 انجنیر QC سرک With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-10
 کارمند IT With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-10
 متخصص شبکه With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-10
 مفتیش With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-10
 انجنیر شهرساز With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-30
 کارشناس GIS With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-30
 کارشناس زمین شناسی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 کارشناس GIS With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 کارشناس شهرسازی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 کارشناس جامعه شناسی ش... With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 انجینیر شهرساز With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 متعمد نقدی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 انجینیر ارشد دیزاین ش... With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 انجنیر دیزاین برق With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 مهندس ارشد With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 انجینیر دیزاین شبکات ... With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 دستیار انجنیر سروی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 متخصص سروی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 انجنیر سروی With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulApr-17
 مهندس With وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulSep-17
در