وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه..

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 انجنیر سرویوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulOct-1
 مهندس ارشدوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulSep-25
 کارمند ارشد منابع بشر...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulSep-20
 انجنیر ارشد دیزاین اس...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulSep-19
 هماهنگ کنندهوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulSep-19
 دستیار انجنیر سرویوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulSep-10
 آی تی تکنیشنوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulAug-28
 (مفتش (اعلان مجددوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-31
 آمر تدارکاتوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-7
 متخصص تدارکات در بخش ...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-7
 جونیر انجنیر میخانیک ...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-5
 جونیر انجینر دیزان بر...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-5
 انجینر دیزان برقوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-5
 انجینر دیزان تهویه و ...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-5
 انجنیر ارشد دیزاین می...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJul-5
 مهندسوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-22
 کارمند حمایوی دیتابی...وزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-14
 معاون تخنیکیوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-10
 کارمند اداریوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulJun-2
 متخصص MISوزارت شهر سازی برنامه ساختمانهای عامه و دولتیKabulMay-31
در