کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات..

TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleOct-28
 د بلخ او د هرات ولایت ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleOct-7
 آمر تحلیل ظرفیت و نیا...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-29
 آمر شبکهکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-29
 آمریت محاسبه جنسیکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-29
 ریاست ارتباط و هماهنگ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-13
 متخصص استخدام الکترو...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-5
 متخصص تعیینات ماموری...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-5
 متخصص ارشد رسیدگی به ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-4
 متخصص ارشد استخدامکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-4
 کارشناس بررسی شکایاتکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-5
 کارشناس ترتیب و بازنگ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-6
 Interface Designer کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-3
 Software Testing Specialist کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-3
 کارشناس مسلکی تحقیقکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJul-21
 کارشناس نظارت از مدیر...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJul-21
 کارشناس نظارت و ارزیا...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJul-21
 ریاست تکنالوژی معلوم...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJul-11
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleJul-11
 ریاست ساده سازی پروسه...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJul-11
 ریاست نظارت و ارزیابی...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJul-11
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleJul-11
 کارمند مدیریت اجراآت کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-28
 رئیس دتفیش داخلی کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-20
 آمر ارتباط عامه و دست...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 کارشناس ارتباط با محا...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 کارشناس مسلکی بررسی ا...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 آمر محتوا و نشراتکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 آمر تولیدکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 مشاور تخنیکیکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-30
در