کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات..

TitleLocationExp.Action
 کارمند مدیریت اجراآت With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-28
 رئیس دتفیش داخلی With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-20
 آمر ارتباط عامه و دست... With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 کارشناس ارتباط با محا... With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 کارشناس مسلکی بررسی ا... With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 آمر محتوا و نشرات With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 آمر تولید With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-4
 مشاور تخنیکی With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulJun-30
 ریاست اصلاحات اداری و... With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKandaharMay-29
 ریاست تشکیلات اصلاحا... With کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulMay-29
در