کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات..

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست اصلاحات اداری ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیHeratDec-26
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleDec-11
 ریاست ساده سازی پروسه...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulDec-10
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleDec-9
 کارشناس نظارت از مدیر...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulNov-19
 کارشناس ساده سازی پرو...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulNov-19
 کارشناس نظارت و ارزیا...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulNov-19
 کارشناس تعییناتکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulNov-4
 محقق ادارۀ عامهکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulNov-4
 HRMIS مشاور تطبیق سیستمکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulNov-1
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleOct-28
 د بلخ او د هرات ولایت ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیMultipleOct-7
 آمر تحلیل ظرفیت و نیا...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-29
 آمر شبکهکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-29
 آمریت محاسبه جنسیکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-29
 ریاست ارتباط و هماهنگ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-13
 متخصص استخدام الکترو...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-5
 متخصص تعیینات ماموری...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-5
 متخصص ارشد رسیدگی به ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-4
 متخصص ارشد استخدامکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیKabulAug-4
در