واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری -..

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 پیشخدمت / گارسونواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulOct-12
 مدیر دیزاین ویب سایت ...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-29
 انجنیر برقواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر آبرسانی و کانا...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر تهویه و تسخینواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 مدیر عمومی تطبیق پروژ...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر انسجام پروژه ه...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 معاون ریاست امور ساخت...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKunarSep-7
 انجنیر دیزاین برقواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر دیزاین آبرسان...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 مهندس دیزاینواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر ساختمان و سرکواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 آمر تطبیق ساختمانهاواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر دیزاین تهویه و...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 آمر طرح و دیزاینواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 مهندس برآوردواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر برآورد تهویه و...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 انجنیر برآورد برقواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulSep-7
 کارمند دیتابیس - Database ...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulAug-18
 مدیر عمومی حفظیه اسنا...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulAug-18
در