واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری -..

TitleOrganizationLocationExp.Action
 کارمند دیتابیس - Database ...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulAug-18
 مدیر عمومی حفظیه اسنا...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulAug-18
 مدیر اسناد خارجی - Foreig...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulAug-18
 مدیر عمومی دیتابیس - Da...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری - ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulAug-18
در