واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری-..

TitleOrganizationLocationExp.Action
 کارمند لابراتوار - Lab O...واحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری- ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریKabulAug-18
 صحافواحد عملیاتی و حمایوی مالی و اداری- ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوریZabulAug-18
در