اداره مستقل اراضی افغانستان

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست اراضی ولایت بلخاداره مستقل اراضی افغانستانBalkhFeb-16
 ریاست دفتراداره مستقل اراضی افغانستانKabulOct-16
 (ریاست اراضی ولایات( ب...اداره مستقل اراضی افغانستانMultipleOct-14
در