اداره مستقل اراضی افغانستان

TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست دفتراداره مستقل اراضی افغانستانKabulOct-16
 (ریاست اراضی ولایات( ب...اداره مستقل اراضی افغانستانMultipleOct-14
در