اداره احصائیه و معلومات

TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست دفتراداره احصائیه و معلوماتKabulOct-16
در