وزارت تحصیلات عالی

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست اطلاعات ، نشرات...وزارت تحصیلات عالیKabulDec-17
 معاون مالی و اداری 19 پ...وزارت تحصیلات عالیMultipleDec-18
 ریاست دفتروزارت تحصیلات عالیKabulOct-16
در