وزارت تحصیلات عالی

TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست دفتروزارت تحصیلات عالیKabulOct-16
در