اداره ملی احصائیه ومعلومات

TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست تفتش داخلیاداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulOct-16
در