اداره ملی احصائیه ومعلومات

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست احصائیه ولایت ن...اداره ملی احصائیه ومعلوماتNuristanJan-22
 ریاست احصائیه و معلو...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKunduzJan-21
 ریاست احصائیه و معلو...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKandaharJan-7
 ریاست احصائیه و معلو...اداره ملی احصائیه ومعلوماتNimrozDec-26
 ریاست احصائیه و معلو...اداره ملی احصائیه ومعلوماتMultipleDec-23
 ریاست احصائیه و معلو...اداره ملی احصائیه ومعلوماتMultipleNov-25
 ریاست احصائیه و معلوم...اداره ملی احصائیه ومعلوماتMultipleNov-26
 ریاست مالی و اداریاداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 مشاور حقوقیاداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 رئیس انکشاف سیستم های...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 ریاست محاسبات ملیاداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 ریاست احصائیه های اجت...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 ریاست انسجام و انکشا...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 ریاست پلان و پالیسیاداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 ریاست تکنالوژی معلوم...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 ریاست اطلاعات و ارتبا...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-6
 رئیس زیربنای معلومات ...اداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulNov-5
 ریاست تفتش داخلیاداره ملی احصائیه ومعلوماتKabulOct-16
در