وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست مبارزه علیه موا...وزارت مبارزه علیه مواد مخدرBalkhFeb-16
 ریاست مبارزه علیه موا...وزارت مبارزه علیه مواد مخدرKabulFeb-3
 ریاست مبارزه علیه موا...وزارت مبارزه علیه مواد مخدرFaryabJan-7
 ریاست مبارزه علیه موا...وزارت مبارزه علیه مواد مخدرMultipleNov-25
 ریاست مبارزه علیه موا...وزارت مبارزه علیه مواد مخدرBadakhshanOct-30
 ریاست منابع بشریوزارت مبارزه علیه مواد مخدرKabulOct-16
در