ریاست عمومی رادیوتلویزیون ملی

TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست مالی واداری ریاست عمومی رادیوتلویزیون ملیKabulOct-16
در