وزارت اطلاعات و فرهنگ

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست نظارت بر نشرات ...وزارت اطلاعات و فرهنگKabulFeb-2
 ریاست آژانس اطلاعاتی ...وزارت اطلاعات و فرهنگKabulFeb-2
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگPaktyaJan-28
 رئیس افغان فلموزارت اطلاعات و فرهنگKabulNov-4
در