وزارت اطلاعات و فرهنگ

TitleOrganizationLocationExp.Action
 رئیس افغان فلموزارت اطلاعات و فرهنگKabulNov-4
در