وزارت اطلاعات و فرهنگ

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست آرشیف ملیوزارت اطلاعات و فرهنگKabulApr-27
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگKunduzApr-27
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگJawzjanApr-23
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگLaghmanApr-21
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگLogarApr-1
 ریاست موسیقیوزارت اطلاعات و فرهنگKabulFeb-19
 ریاست انتشارات کتب ب...وزارت اطلاعات و فرهنگKabulFeb-19
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگKunduzFeb-18
 ریاست نظارت بر نشرات ...وزارت اطلاعات و فرهنگKabulFeb-2
 ریاست آژانس اطلاعاتی ...وزارت اطلاعات و فرهنگKabulFeb-2
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگPaktyaJan-28
 رئیس افغان فلموزارت اطلاعات و فرهنگKabulNov-4
در