اداره ملی احصائیه و معلومات

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست عملیات ساحهاداره ملی احصائیه و معلوماتKabulNov-6
 رئیس انکشاف احصائیه ه...اداره ملی احصائیه و معلوماتKabulNov-6
 رئیس انسجام معلومات اداره ملی احصائیه و معلوماتKabulNov-5
 رئیس احصائیه های محیط...اداره ملی احصائیه و معلوماتKabulNov-5
 رئیس احصائیه های نفوساداره ملی احصائیه و معلوماتKabulNov-5
 رئیس انسجام معلومات ج...اداره ملی احصائیه و معلوماتKabulNov-5
در