مرکزاموزنوی غازی امان الله خان

TitleOrganizationLocationExp.Action
 استاد ریاضیات و اماده...مرکزاموزنوی غازی امان الله خانKabulNov-6
در