وزارت ارشاد، حج و اوقاف

TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست عمره و زیاراتوزارت ارشاد، حج و اوقافKabulNov-13
 ریاست اوقافوزارت ارشاد، حج و اوقافKabulNov-13
در