ریاست تصدی های وزارت معادن وپترولیم

TitleOrganizationLocationExp.Action
 معاون اداری بست ۲ریاست تصدی های وزارت معادن وپترولیمKabulNov-16
در