اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست زیربنا های تخنی...اداره مرکزی ثبت احوال نفوسKabulDec-31
 ریاست ثبت معلومات بای...اداره مرکزی ثبت احوال نفوسKabulDec-31
 ریاست امور احصائیهاداره مرکزی ثبت احوال نفوسKabulDec-31
 ریاست اتباع خارجیاداره مرکزی ثبت احوال نفوسKabulDec-31
 ریاست امور مهاجرین و ...اداره مرکزی ثبت احوال نفوسKabulDec-31
در