وزارت کار و امور اجتماعی

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست عمومی پالیسی و ...وزارت کار و امور اجتماعیKabulDec-22
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیNangarharOct-27
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیZabulJul-31
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیNangarharFeb-16
در