وزارت شهر سازی و اراضی

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست مطالعات اقتصاد...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست نظارت و کنترول ...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست طرح مقررات و کد...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست عمومی جیودیزی، ...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست طرح پلانهای انک...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست دیزاین زیربنای ...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست سروی و مطالعاتوزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست تنظیم و توزیع ز...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست ثبت ساحات رهایش...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست حفاظت از شهرهای...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست تصفیه زمینوزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
 ریاست تکنالوژی اطلاع...وزارت شهر سازی و اراضیKabulAug-9
در