کمیسیون مبارزه با فساد اداری

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست آسیب شناسی و پی...کمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
 ریاست دفترکمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
 ریاست سنجش (احصائیه) ...کمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
 ریاست عمومی دارلانشا...کمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
 ریاست اخذ و بررسی شکا...کمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
 ریاست آگاهی عامهکمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
 ریاست منابع بشریکمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
 ریاست عمومی استراتیژ...کمیسیون مبارزه با فساد اداریKabulApr-17
در