ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری..

Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
  انجنیر همکار اطمینان ...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اMultipleApr-29
  انجنیر ارشد اطمینان ک...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اMultipleApr-29
 معتمد وسایل تکنالوژی ...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اKabulApr-22
 معتمد عراده جاتریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اKabulApr-22
 معتمد روغنیاتریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اKabulApr-22
 مدیر عمومی جندرریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اKabulApr-20
 آمر خدمات تکنالوژي مع...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اKabulApr-19
در