در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست احصائیه و معلو...اداره ملی احصائیه ومعلوماتنیمروزDec-26
 Alternative to Detention OfficerChildren in Crisis (CiC)کابلDec-25
 ریاست حفاظت محیط زیست...اداره ملی حفاظت محیط زیستکابلDec-26
 ریاست املاک ولایتی دو...وزارت مالیهکابلDec-31
 ریاست زیربنا های تخنی...اداره مرکزی ثبت احوال نفوسکابلDec-31
 ریاست ثبت معلومات بای...اداره مرکزی ثبت احوال نفوسکابلDec-31
 ریاست امور احصائیهاداره مرکزی ثبت احوال نفوسکابلDec-31
 ریاست اتباع خارجیاداره مرکزی ثبت احوال نفوسکابلDec-31
 ریاست امور مهاجرین و ...اداره مرکزی ثبت احوال نفوسکابلDec-31
 ولسوالی سپیره، گومل و...اداره ارگانهای محلچند ولایتDec-29
 ریاست دفتر مقام ولایت...اداره ارگانهای محلبغلانDec-24
 ریاست امور سرحدات و ق...وزارت امور سرحدات و قبایلکندزDec-29
 ریاست امور سرحدات و ق...وزارت امور سرحدات و قبایلچند ولایتDec-24
 ریاست احصائیه و معلو...اداره ملی احصائیه ومعلوماتچند ولایتDec-23
 ریاست تثبیت و پاسخدهی...وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گانکابلDec-26
 ریاست حمایت از زنان د...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلDec-26
 ریاست اصلاحات اداری ...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیهراتDec-26
 تیم لیدر جلوگیری از ف...ATRAکابلDec-30
 ریاست ارتباط خارجه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتیکابلDec-24
 تیم لیدر تکنالوجی معل...ATRAکابلDec-30
en