در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  آمر دریافت عرایض و ثب...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  کارشناس امور تجدید و ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  کارشناس دریافت عرایض ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیر عمومی تثبیت هویت...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیریت عمومی دریافت ع...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  آمر خدمات و تجدید تذک...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیریت عمومی دریافت ع...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  آمریت توزیع تذکره تاب...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  کارشناس دریافت عرایض ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  کارشناس دریافت عرایض ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  آمر دریافت عرایض و ثب...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیر عمومی توزیع تذکر...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  کارشناس احصائیه های ح...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  دیموگرافر بست 4 / ادار...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  عضو احصائیه های نفوس ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیر عمومی تولدات و و...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیر عمومی ازدواج طلا...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  معاونیت شاروالی ولای...اداره مستقل ارگانهای محلقندهارFeb-3
  ریاست متخصصینکمیسیون عالی انرژی اتمیکابلFeb-2
  ریاست ارشاد حج و اوقا...ارشاد، حج و اوقافهراتFeb-5
en