در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست توسعه ورزش زنان...ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورتکابلFeb-19
 ریاست عمومی مالداری و...وزارت زراعت،آبیاری و مالداریکابلFeb-19
 ریاست تحقیقات مالدار...وزارت زراعت،آبیاری و مالداریکابلFeb-19
 ریاست خاک شناسیوزارت زراعت،آبیاری و مالداریکابلFeb-19
 Remote Sensing OfficerNSIA (GOV)کابلFeb-16
 ولسوالی کرخ و چشت شری...اداره ارگانهای محلهراتFeb-19
 ریاست نشرات رادیو ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملیکابلFeb-16
 مامور اتشه وزارت معارفکابلFeb-19
 ریاست موسیقیوزارت اطلاعات و فرهنگکابلFeb-19
 ریاست انتشارات کتب ب...وزارت اطلاعات و فرهنگکابلFeb-19
 ریاست عدلیه ولایت پکت...وزارت عدلیهپکتیکاFeb-19
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگکندزFeb-18
 ریاست تفتیش تصدیها وم...اداره عالی بررسیکابلFeb-18
 آمر تفتیش مرکزیMinistry of TransportکابلFeb-17
 کارشناس تخصصی سازمان...Ministry of TransportکابلFeb-17
 مدیرعمومی ارتباط با س...Ministry of TransportکابلFeb-17
 ریاست تربیه معلم ولای...وزارت معارفبلخFeb-17
 مدیرعمومی تنظیم خدما...Ministry of TransportکابلFeb-17
 مدیرعمومی ارزیابی اج...Ministry of TransportکابلFeb-17
 ریاست مالی و اداری ول...اداره ارگانهای محلننگرهارFeb-16
en