در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  عضو مسلکی حقوق مدنی و ...وزارت عدلیهچند ولایتAug-7
  آمر قضایای دولت( هرات...وزارت عدلیهچند ولایتJul-4
  امریت نقدیATRAکابلDec-24
  Re-Announced Local Governance Specialis...MgtWell/UNDPکاپیساDec-29
en