در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  ریاست فواید عامه ولای...وزارت فواید عامهچند ولایتOct-4
  ریاست اقتصاد و تمویل ...وزارت صحت عامهکابلSep-30
  ریاست تنظیم ترانسپور...وزارت ترانسپورتپکتیاOct-4
  ریاست مصئونیت پروازاداره هوانوردی ملکیکابلOct-3
  سر مفتش عملیاتیاداره هوانوردی ملکیکابلOct-3
  ریاست عمومی استندرد ه...اداره هوانوردی ملکیکابلOct-3
  ریاست تنظیم خدمات ترا...اداره هوانوردی ملکیکابلOct-3
  ریاست مبارزه با حوادث...اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثنورستانOct-6
  محافظ تعمیرNSIA(Gov)کابلSep-28
  کارشناس تامین مصؤنیت ...Ministry of TransportکابلSep-29
  عضو مسلکی امور ساختما...Ministry of TransportکابلOct-3
  مدیر عمومی پلانگذاریMinistry of TransportکابلSep-29
  کارشناس طرح شبکه های ...Ministry of TransportکابلSep-29
  آمریت کوچی های ولایت ...IGDKلغمانOct-4
  ریاست ارشاد حج و اوقا...ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت فراهفراهSep-29
  کارشناس مالی و اداریNational Environmental AgencyکابلSep-29
  ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگچند ولایتSep-28
  ریاست اطلاعات و فرهنگ...ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروزنیمروزOct-1
  متخصص کنترول کیفیت نش...NSIA(Gov)کابلSep-30
  کارشناس تحلیل و توحید...NSIA(Gov)کابلSep-30
en