در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  ریاست ساختمان و زیر ب...اداره خط آهن افغانستانکابلApr-26
  مفتش مالی وحسابی NSIA(Gov)کابلApr-28
  مترجم و مصحح زبان پشت...NSIA(Gov)کابلApr-28
  مترجم و مصحح زبان انگ...NSIA(Gov)کابلApr-28
  آمر تفتیش سیستم های م...NSIA(Gov)کابلApr-28
  مدیر عمومی تخنیکNSIA(Gov)کابلApr-28
  مفتش سیستم های معلوما...NSIA(Gov)کابلApr-28
  آمر خدمات تذکره حضوری...NSIA(Gov)کابلApr-28
  مفتش تکنالوژی معلوما...NSIA(Gov)کابلApr-28
  مدیر عمومی ثبت ازدواج...NSIA(Gov)کابلApr-28
  مترجم و مصحح زبان دری NSIA(Gov)کابلApr-28
  مدیر عمومی ثبت تولدات...NSIA(Gov)کابلApr-28
  آمر کنترول کیفیت ارقا...NSIA(Gov)کابلApr-28
  مدیر عمومی تثبیت هویت...NSIA(Gov)کابلApr-28
  کارشناس خدمات بعد از ...NSIA(Gov)کابلApr-28
  متخصص کنترول کیفیت اح...NSIA(Gov)کابلApr-28
  آمر تحقیقاتNSIA(Gov)کابلApr-28
  کارشناس ارشد برنامه ه...NSIA(Gov)کابلApr-28
  متخصص کنترول کیفیت سر...NSIA(Gov)کابلApr-28
  آمر پالیسیNSIA(Gov)کابلApr-28
en