در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 آمر تحلیل، بررسی و با...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلFeb-1
 ریاست شهر سازی و اراض...وزارت شهر سازی و اراضیبلخFeb-1
 اداره تنظیم امور زندا...اداره تنظیم امور زندان هاکابلFeb-1
 ریاست منابع بشریاداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست اطلاعات و ارتبا...اداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست مالی و حسابیاداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست عمومی مالی و اد...اداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست صحیهریاست صحیهکابلJan-31
 ریاست تدارکاتاداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست تکنالوژی معلوم...اداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست تفتیش داخلیاداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست تعمیراتکمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJan-31
 ریاست اداری و خدماتاداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 ریاست ارتباط با ولایا...اداره تنظیم امور زندان هاکابلJan-31
 رياست هماهنگي مساعدت...وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گانکابلJan-30
 رياست نظارت و ارزیاب...وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گانکابلJan-30
 ریاست مالی و اداری اداره تنظیم خدمات انرژیکابلJan-26
 ریاست دیاسپورا (مهاجر...وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گانکابلJan-30
 آمریت استخدام وتعینا...Ministry of Public HealthکابلJan-27
 ریاست مالی و بودجهمشرانو جرگهکابلJan-27
en