در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  کارشناس سیستم ها National Environmental AgencyکابلNov-28
  کارشناس شبکه National Environmental AgencyکابلNov-28
  Social Safeguards and Gender SpecialistIDLGکابلNov-30
  GRM Officer IDLGکابلNov-30
  متخصص بازنگری ساختار...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلNov-28
  ریاست شهرک حیرتاناداره مستقل ارگانهای محلبلخDec-1
  Program ManagerMinistry of EconomyکابلDec-3
  ریاست خدمات تخنیکی و ...اداره مستقل ارگانهای محلچند ولایتDec-1
  ریاست انسجام و ارتباط...اداره مستقل ارگانهای محلکابلDec-1
  ریاست منابع بشری ولای...اداره مستقل ارگانهای محلچند ولایتDec-1
  ریاست خدمات تخنیکی و ...اداره مستقل ارگانهای محلچند ولایتNov-30
  ریاست حکومتداری شهری ...اداره مستقل ارگانهای محلچند ولایتNov-30
  National HR Specialist (Quality Assuran...Independent Administrative Reform and Civil Service CommissionکابلNov-25
  معاونیت شاروالی های و...اداره مستقل ارگانهای محلچند ولایتNov-28
  ریاست تطبیق اصلاحات و...صنعت و تجارتکابلNov-27
  ریاست امور سازمان تجا...صنعت و تجارتکابلNov-27
  ریاست انکشاف پالیسی پ...صنعت و تجارتکابلNov-27
  ریاست سکتور های اولیه...صنعت و تجارتکابلNov-27
  ریاست عمومی خدمات تجا...صنعت و تجارتکابلNov-27
  ریاست عمومی صنایع صنعت و تجارتکابلNov-27
en