در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  مشاور ارشد بروابط بی...National Environmental AgencyکابلJul-15
  آمرتوحید وانسجامMinistry of EconomyکابلJul-12
  مدیریت عمومی استخدام...Ministry of EconomyکابلJul-15
  ریاست صحت عامه ولایت ...وزارت صحت عامهارزگانJul-14
  ریاست پرورشگاه علاء ا...وزارت کار و امور اجتماعیکابلJul-6
  ریاست تفتیش تکنالوژی ...اداره عالی تفتیشکابلJul-13
  ریاست تفتیش عملکرد اداره عالی تفتیشکابلJul-13
  ریاست تفتیش عواید اداره عالی تفتیشکابلJul-13
  ریاست تفتیش مساعدت ها...اداره عالی تفتیشکابلJul-13
  ریاست ارتباط خارجه وزارت اقتصادکابلJul-13
  ریاست مالی و حسابیوزارت اقتصادکابلJul-13
  ریاست عمومی طرح و توح...وزارت اقتصادکابلJul-13
  ریاست خدمات اجتماعیوزارت اقتصادکابلJul-13
  ریاست پالیسی و پلانوزارت ترانسپورتکابلJul-13
  ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگجوزجانJul-7
  Senior Administrative OfficerMinistry of EconomyکابلJul-13
  ریاست منابع بشری وزارت فواید عامهکابلJul-8
  ریاست پلان و پالیسیوزارت فواید عامهکابلJul-8
  ریاست فواید عامه ولای...وزارت فواید عامهچند ولایتJul-8
  ریاست حفظ و مراقبت سا...وزارت فواید عامهکابلJul-8
en