در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 د حقوق او جواز رئیسATRAکابلApr-6
 ریاست تحقیقات وتکنال...ATRAکابلApr-6
 رئیس اداری وتدارکات ....ATRAکابلApr-6
 ICT (IT/ITeS) Advisor to the BoardATRAکابلApr-11
 مشاور ارشد محیط زیستNational Environmental AgencyکابلMay-6
 متخصص ارشد پروژه های ...National Environmental AgencyکابلApr-6
 ریاست پلان محیط زیستیاداره ملی حفاظت محیط زیستکابلApr-5
 ریاست پالیسی، تقنین م...اداره ملی حفاظت محیط زیستکابلApr-5
 داکتر طبی Ministry of EconomyکابلApr-1
 کار شناس نظارت بر سیس...National Environmental AgencyکابلJul-6
 مدیریت عمومی حفظ و م...شاروالی کابلکابلApr-17
 مدیریت سکتور دولتیشاروالی کابلکابلApr-16
en