عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست عمومی تکنالوژی ...وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیKabulOct-28
 ریاست نظارت بر تطبیق ...وزارت انرژی و آبKabulOct-28
 ریاست میدان هوائی بی...اداره هوانوردی ملکیچند ولایتOct-31
 کارشناس پروژه های انک...Ministry of EconomyKabulNov-3
 ریاست تکنالوژی معلوم...وزارت معارفKabulOct-27
 ریاست امنیت سیستم های...وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتیKabulOct-27
 ریاست مبارزه علیه موا...وزارت مبارزه علیه مواد مخدرBadakhshanOct-30
 ریاست فواید عامه ولای...وزارت فواید عامهHeratOct-27
 ریاست تدارکاتوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیKabulOct-30
 ریاست تفتیش داخلیوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیKabulOct-30
 ریاست معادن و پترولیم...وزارت معادن و پترولیمKabulOct-30
 ریاست انکشاف دهات ولا...وزارت احیا و انکشاف دهاتچند ولایتOct-27
 سرمحاسبریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایعKabulOct-23
 مشاور پالیسی و استرات...اداره مبارزه علیه مواد مخدرKabulOct-23
 ریاست مطالعات و پروژه...اداره خط آهن افغانستانKabulOct-23
 ریاست اداره تنظیم خدم...وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیKabulOct-23
 ریاست ورزشی ولایات( ب...ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورتچند ولایتOct-23
 ریاست فواید عامه ولای...وزارت فواید عامهFaryabOct-23
 ریاست موسقیریاست عمومی رادیوتلویزیون ملی افغانستانKabulOct-28
 مشاورارشداداره مبارزه علیه مواد مخدرKabulOct-23
 مشاور حقوقیکمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسیKabulOct-23
 معاون فنی ریاست عمومی مواد نفتی و گازمایعKabulOct-23
 ریاست علفچرهاوزارت زراعت،آبیاری و مالداریKabulOct-23
 ریاست ثبت و تصنیف اعت...کمیسیون شکایات انتخاباتی بستKabulOct-28
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیچند ولایتOct-28
 ریاست پالیسی و پلان اداره عالی بررسیKabulOct-23
 Safety inspectorsAfghanistan Civil Aviation AuthorityKabulOct-18
 Airworthiness inspectorAfghanistan Civil Aviation AuthorityKabulOct-18
 International Risk Management AdvisorMinistry of FinanceKabulOct-20
 مدیر عمومی سرویلانس ب...Afghanistan Civil Aviation AuthorityKabulOct-25
en