در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

برنامه 74 صحی و طبی 66 دیگر 27 مدیریت 18 حسابداری و مالی حسابداری 16 انجینیری 11 آموزش و تعلیمی 11 نظارت و ارزیابی 9 اداری و دفتری 9 دیگر 8 تکنالوژی معلوماتی 8 Security 5 Media-Journalism 5 دولت 5 communication 5 legal 4 Support 4 Customer Service 4 Education Teaching & Training 4 Training 4 Purchasing-Procurement 3 Agriculture 3 Marketing 3 مشاور 3 Supply Chain 2 بانکداری 2 Construction 2 Distribution-Shipping 2 Health Care Nurse 1 Training Communication 1 Agriculture Management Program Natural Resources Management 1 Health Care Nurse 1 Health Care Human Resources Management Program Strategy-Planning Communication 1 Management Program Strategy-Planning Natural Resources Management Capacity Building 1 Admin-Clerical Purchasing-Procurement Supply Chain 1 Health Care Communication 1 Finance General 1 Media-Journalism Monitoring and Evaluation Natural Resources Management Communication 1 Nonprofit-Social Services 1 Education Management 1 Construction Consultant Engineering 1 Restaurant-Food Service 1 Research 1 Facilities 1 Nurse 1 منابع بشری 1 Business Development 1 design 1 Sales 1 Social Media 1 Agriculture Monitoring and Evaluation Natural Resources Management Capacity Building 1
en