در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

برنامه 105 صحی و طبی 67 آموزش و تعلیمی 44 حسابداری و مالی حسابداری 44 اداری و دفتری 37 دیگر 32 انجینیری 26 مدیریت 24 دولت 17 نظارت و ارزیابی 15 منابع بشری 14 Education Teaching & Training 13 Training 12 بانکداری 11 تکنالوژی معلوماتی 11 Security 10 Construction 9 مشاور 9 دیگر 8 Agriculture 7 Business Development 7 Marketing 7 Purchasing-Procurement 6 communication 6 Media-Journalism 5 legal 4 Sales & Marketing 4 Transportation 3 design 3 Support 3 Facilities 2 Capacity Building 2 0 2 Translator 2 Sales 2 Business Development General Business Capacity Building 1 Construction Engineering 1 Health Care Management Communication 1 Management Program Strategy-Planning 1 General Labor Other 1 Communication Capacity Building 1 Government Legal 1 Admin-Clerical General Legal 1 Agriculture Veterinary Services 1 Construction Engineering 1 Construction Engineering 1 Management Communication 1 Construction Engineering 1 Construction Engineering 1 Construction Engineering 1 Admin-Clerical Purchasing-Procurement 1 Banking Legal 1 Management Restaurant-Food Service 1 Program Purchasing-Procurement 1 Management Program 1 Research 1 Admin-Clerical Management 1 Distribution-Shipping 1 Social Media 1 telecom 1 Accounting & Finance 1 Telecommunications 1 Warehouse 1 Inventory 1 Supply Chain 1 General Business 1 Hospitality-Hotel 1 Agriculture Construction Engineering Monitoring and Evaluation Natural Resources Management 1 Engineering Natural Resources Management 1 Health Care Management 1 Health Care Management 1 Finance Management 1 Consultant Engineering 1 Agriculture Management Monitoring and Evaluation Capacity Building 1 Admin-Clerical Human Resources 1 Business Development Research 1 Admin-Clerical Human Resources 1
en