در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Protection/Training Officer International Medical CorpsبلخNov-20
 SEHATMANDI Liaison AdvisorJhpiegoکابلNov-20
 Safe Surgery AdvisorJhpiegoکابلNov-23
 Maternal and Newborn Death Surveillance...JhpiegoکابلNov-23
 Obstetrician/Gynecologist/متخصص ن...MMRCAبادغیسNov-28
 Deputy Technical ManagerMRCAفراهNov-19
 Internal Medicine Specialist/متخصص...MMRCAبادغیسNov-28
 MD-Anesthesiologist داکتر انست...MMRCAبادغیسNov-28
 Re-announced Surgeon for Zarang PHMRCAنیمروزNov-19
 Reannouced Obstetrician and Gynaecologi...MRCAفراهNov-18
 Clinical Mentor (Obstetrician/Gynecolog...Jhpiegoچند ولایتNov-19
 Clinical Mentor (Midwife)Jhpiegoچند ولایتNov-19
 Provincial ManagerJhpiegoچند ولایتNov-19
 Eye SpeacialistOrganization for Health Promotion and Management(OHPM)پکتیکاNov-20
 Internal Medicine SpecialistOrganization for Health Promotion and Management(OHPM)پکتیکاNov-20
 Anaesthesia TechHealthNet TPOننگرهارNov-23
 Psychosocial Counsellor International Medical Corpsچند ولایتNov-16
 LabrantCOMFORT AID INTERRNATIONALNaNov-25
 GBV Balkh Regional OfficerInternational Medical CorpsبلخNov-17
 Health and Safety (H&S) ManagerAECOM-SWIMچند ولایتNov-17
en