در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Data Entry Officer for SCOPEKandahar Refugee Organization (KRO)قندهارAug-12
  مستری انجن دیزلیMinistry of Public HealthکابلAug-21
  سرمیخانیکMinistry of Public HealthکابلAug-21
  معتمد مواد ساختمانیMinistry of Public HealthکابلAug-21
  معتمد داغمه جاتMinistry of Public HealthکابلAug-21
  امام مسجدMinistry of Public HealthکابلAug-21
  میخانیک سامان الات طب...Ministry of Public HealthکابلNov-10
  میخانیک اگریگاتMinistry of Public HealthکابلAug-21
  میخانیک روغنیات Ministry of Public HealthکابلAug-21
  برقیMinistry of Public HealthکابلDec-21
  :تلیفون کارMinistry of Public HealthکابلAug-21
  جنراتورکارMinistry of Public HealthکابلAug-21
  باغبان Ministry of Public HealthکابلAug-21
  معتمد نقدیMinistry of Public HealthکابلAug-21
  نلدوانMinistry of Public HealthکابلAug-21
  معتمد جنسیMinistry of Public HealthکابلAug-21
  نجارMinistry of Public HealthکابلAug-21
  میخانیک آلات طبیMinistry of Public HealthکابلAug-21
  کارگرMinistry of Public HealthکابلAug-21
  چوکیدار Ministry of Public HealthکابلAug-21
en