در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Protection and Rule of Law Case WorkerIRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
  Protection and Rule of Law Case WorkerIRC (International Rescue Committee)هراتApr-5
  Protection and Rule of Law Case WorkerIRC (International Rescue Committee)بادغیسApr-5
  Protection and Rule of Law MonitorsIRC (International Rescue Committee)پکتیاApr-5
  Protection and Rule of Law Case WorkerIRC (International Rescue Committee)هلمندApr-5
  Protection and Rule of Law MonitorsIRC (International Rescue Committee)بادغیسApr-5
  Protection and Rule of Law MonitorsIRC (International Rescue Committee)لوگرApr-5
  Protection and Rule of Law Monitor IRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
  Protection and Rule of Law MonitorsIRC (International Rescue Committee)هلمندApr-5
  Protection and Rule of Law Monitor IRC (International Rescue Committee)هراتApr-5
  Sr. Protection and Rule of Law Officer-...IRC (International Rescue Committee)هلمندApr-5
  Protection and Rule of Law Monitor IRC (International Rescue Committee)هلمندApr-5
  Sr. Protection and Rule of Law Officer-...IRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
  Protection and Rule of Law Monitor IRC (International Rescue Committee)هراتApr-5
  Protection and Rule of Law Monitoring ...IRC (International Rescue Committee)لوگرApr-5
  Protection and Rule of Law Monitoring O...IRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
  Protection and Rule of Law Monitoring O...IRC (International Rescue Committee)پکتیاApr-5
  Protection and Rule of Law Monitoring O...IRC (International Rescue Committee)بادغیسApr-5
  Protection and Rule of Law Monitoring O...IRC (International Rescue Committee)هلمندApr-5
  Protection and Rule of Law Case WorkerIRC (International Rescue Committee)بادغیسApr-5
en