در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

صحی و طبی 35 Security 13 دیگر 11 آموزش و تعلیمی 11 برنامه 10 انجینیری 9 اداری و دفتری 8 دیگر 7 بانکداری 6 حسابداری و مالی حسابداری 6 نظارت و ارزیابی 5 تکنالوژی معلوماتی 4 مدیریت 4 Business Development 4 legal 3 دولت 3 Capacity Building 3 مشاور 2 Sales & Marketing 2 Training 2 Research 2 Admin-Clerical General Business 1 Purchasing-Procurement Supply Chain Transportation Communication 1 Education Communication 1 Management Media-Journalism 1 0 1 Business Development Management Monitoring and Evaluation Communication 1 Purchasing-Procurement 1 Nonprofit-Social Services 1 communication 1 منابع بشری 1 Admin-Clerical General Management Support 1
en