در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

برنامه 53 صحی و طبی 49 دیگر 28 دیگر 19 مدیریت 15 آموزش و تعلیمی 15 حسابداری و مالی حسابداری 14 انجینیری 12 دولت 9 اداری و دفتری 7 نظارت و ارزیابی 6 تکنالوژی معلوماتی 5 مشاور 5 Security 5 communication 4 legal 4 Training 4 Purchasing-Procurement 4 Agriculture 3 بانکداری 3 Marketing 3 Media-Journalism 2 Distribution-Shipping 2 Sales 2 Health Care Monitoring and Evaluation Capacity Building 1 Legal Management 1 Agriculture Management Program Natural Resources Management 1 Media-Journalism Monitoring and Evaluation Natural Resources Management Communication 1 Admin-Clerical Purchasing-Procurement Supply Chain 1 Engineering QA-Quality Control 1 Agriculture Natural Resources Management Communication IT 1 Education Management 1 Construction Consultant Engineering 1 Business Development 1 Restaurant-Food Service 1 General Labor 1 Facilities 1 Nurse 1 منابع بشری 1 Education Teaching & Training 1 design 1 Construction 1 Social Media 1 Management Program Strategy-Planning Natural Resources Management Capacity Building 1
en