در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

صحی و طبی 50 حسابداری و مالی حسابداری 36 برنامه 26 دیگر 22 Security 19 اداری و دفتری 19 آموزش و تعلیمی 18 انجینیری 16 Nonprofit-Social Services 11 دیگر 11 نظارت و ارزیابی 10 بانکداری 8 دولت 7 مدیریت 7 Support 6 تکنالوژی معلوماتی 5 Business Development 4 legal 4 منابع بشری 4 Purchasing-Procurement 3 Training 3 Capacity Building 3 مشاور 3 Sales & Marketing 3 Media-Journalism 2 Research 2 Admin-Clerical General Management Support 1 Purchasing-Procurement Supply Chain Transportation Communication 1 Health Care Program 1 Agriculture Monitoring and Evaluation Program Capacity Building 1 Health Care Program 1 Admin-Clerical General Business 1 Education Communication 1 Management Media-Journalism 1 0 1 Business Development Management Monitoring and Evaluation Communication 1 Professional Services 1 Supply Chain 1 QA-Quality Control 1 Inventory 1 Facilities 1 Transportation 1 communication 1 Media-Journalism Communication 1
en