کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات..

در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  رئیس نظارت و ارزیابی ...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJul-2
  آمر ارتقاء ظرفیت و انک...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلFeb-16
  رئیس نظارت و ارزیابی ا...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJan-5
  رئیس انسجام و همآهنگی ...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJan-5
  رئیس اصلاح اداره عامهکمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلMay-20
  رئیس اطلاعات وارتباط ...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJan-5
  آمر طرح و هماهنگی برنا...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJan-5
  آمر طرح و هماهنگی برنا...کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJan-5
en