در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 (Female) Collection AssistantUA TelecomکابلNov-8
 IT TechnicianUA Telecomچند ولایتAug-31
 Sales OfficerUA Telecomچند ولایتFeb-9
 Admin AssistantUA TelecomهراتFeb-9
 IT TechnicianUA TelecomهراتDec-18
 Collection AssistantUA TelecomکابلNov-18
 Sales OfficerUA Telecomچند ولایتAug-24
 Senior Sales and Marketing OfficerUA TelecomکابلDec-31
 Help DeskUA TelecomکابلDec-10
 Help DeskUA TelecomکابلDec-10
 IT TechnicianUA TelecomکابلDec-15
 Collection OfficerUA TelecomکابلDec-15
 Branch SupervisorUA Telecomچند ولایتDec-25
 Technical Team LeaderUA TelecomکابلJan-15
 Customer Accounts OfficerUA TelecomکابلJan-25
en