در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 اعلان مجدد رئیس دفتر ...Ministry of EconomyکابلJan-2
 اعلان مجدد رئیس تفتیش...Ministry of EconomyکابلJan-2
 اعلان مجدد آمر مطبوعا...Ministry of EconomyکابلJan-2
 اعلان مجدد آمر جندر - ...Ministry of EconomyکابلJan-2
 مدیرعمومی اسناد محرمMinistry of EconomyکابلNov-28
 مدیر عمومی بانک هاMinistry of EconomyکابلNov-28
 مدیر عمومی آرشیفMinistry of EconomyکابلNov-28
 مدیرعمومی استخدام کا...Ministry of EconomyکابلNov-28
 مديرعمومي دفترداريMinistry of EconomyکابلNov-28
 کارشناس موسسات مالی و...Ministry of EconomyکابلNov-28
 کارشناس خدمات تخنیکیMinistry of EconomyکابلDec-28
 آمرتجارت وانکشاف سرم...Ministry of EconomyکابلNov-12
 آمرپالیسی های ارتقا ظ...Ministry of EconomyکابلNov-12
 آمرانسجام فعالیت های ...Ministry of EconomyکابلNov-12
 آمر استخدامMinistry of EconomyکابلNov-12
 آمرتنظیم فعالیت های م...Ministry of EconomyکابلNov-12
 آمر سیستم مدیریت معلو...Ministry of EconomyکابلNov-12
 آمر ارزیابی از نتایجMinistry of EconomyکابلNov-12
 رئیس اقتصاد - سکرتر کم...Ministry of EconomyکابلNov-12
 آمرتحلیل ،ارزیابی ون...Ministry of EconomyکابلOct-25
en