در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Financial Services MappingCTG/ILO (R2J)چند ولایتOct-18
 Child Labour SurveyCTG/ILO (R2J)چند ولایتOct-18
 Gender AssessmentCTG/ILO (R2J)بلخOct-18
 Financial Services Mapping ConsultantCTG/ILO (R2J)چند ولایتOct-18
 Child Labour Survey ConsultantCTG/ILO (R2J)چند ولایتOct-18
 Gender Assessment ConsultantCTG/ILO (R2J)بلخOct-18
en