در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Project EngineerCoordination of Humanitarian AssistanceسمنگانJan-30
 Social OrganizersCoordination of Humanitarian AssistanceسمنگانJan-30
 Project Focal point Coordination of Humanitarian AssistanceسمنگانMar-28
 Protection Border-MonitorCoordination of Humanitarian AssistanceهراتJan-27
 Social OrganizersCoordination of Humanitarian AssistanceفراهJan-23
 Project Manager Re-Announced Coordination of Humanitarian AssistanceفاریابJan-16
 Senior M&E/HMIS officer Re-AnnouncedCoordination of Humanitarian AssistanceNaJan-21
 Deputy Technical Manager(SEHATMANDI Pro...Coordination of Humanitarian AssistanceNaJan-21
 PSN Focal PointCoordination of Humanitarian AssistanceکابلJan-16
 PSN -MonitorCoordination of Humanitarian AssistanceکابلJan-16
 Nutrition OfficerCoordination of Humanitarian AssistanceNaDec-24
 Nutrition SupervisorCoordination of Humanitarian AssistanceNaDec-24
 NurseCoordination of Humanitarian AssistanceNaDec-24
 MidwifeCoordination of Humanitarian AssistanceNaDec-24
 Master Trainer Coordination of Humanitarian AssistanceNaDec-24
 Project Monitor Coordination of Humanitarian AssistanceفاریابDec-24
 Project ManagerCoordination of Humanitarian AssistanceفاریابDec-24
 Nutrition OfficerCoordination of Humanitarian AssistanceفاریابDec-24
 Nutrition SupervisorCoordination of Humanitarian AssistanceفاریابDec-24
 NurseCoordination of Humanitarian AssistanceفاریابDec-24
en