ریاست تصدی های وزارت معادن وپترولیم

عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 معاون اداری بست ۲ریاست تصدی های وزارت معادن وپترولیمKabulNov-16
en