در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Admin/ Procurement AssistantJustice for All Organization-JFAOچند ولایتJul-19
 TrainerJustice for All Organization-JFAOخوستJul-19
 Security Guard Justice for All Organization-JFAOخوستJul-20
 Psychosocial OfficerJustice for All Organization-JFAOلغمانMay-2
 Security Guard Justice for All Organization-JFAOلغمانMay-2
 Security GuardJustice for All Organization-JFAOخوستMar-3
 Finance and Administrative Manager Justice for All Organization-JFAOکابلJan-20
en