در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست عمومی پالیسی و ...وزارت کار و امور اجتماعیکابلDec-22
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیننگرهارOct-27
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیZabulJul-31
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیننگرهارFeb-16
en