در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست کار و امور اجتم...وزارت کار و امور اجتماعیکابلAug-27
 ریاست عمومی پالیسی و ...وزارت کار و امور اجتماعیکابلAug-10
 ریاست کار و امور اجتم...وزارت کار و امور اجتماعیچند ولایتAug-10
 ریاست دفتر وزارت کار و امور اجتماعیکابلJul-23
 ریاست پرورشگاه علاء ا...وزارت کار و امور اجتماعیکابلJul-6
 رئیس توزیع جواز اتباع...وزارت کار و امور اجتماعیکابلJun-21
 ریاست پرورشگاه ها علا...وزارت کار و امور اجتماعیکابلMar-10
 ریاست عمومی پالیسی و ...وزارت کار و امور اجتماعیکابلDec-22
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیننگرهارOct-27
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیZabulJul-31
 ریاست کار امور اجتماع...وزارت کار و امور اجتماعیننگرهارFeb-16
en