در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Vice Chancellor Academic Khana-e-Noor UniversityکابلOct-31
 استاد علوم سیاسی و حق...Khana-e-Noor UniversityکابلOct-31
 Research DirectorKhana-e-Noor UniversityکابلOct-15
 Vice Chancellor AcademicsKhana-e-Noor UniversityکابلSep-30
 ChancellorKhana-e-Noor UniversityکابلSep-30
en