در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

صحی و طبی 64 برنامه 50 حسابداری و مالی حسابداری 44 دیگر 30 Security 23 اداری و دفتری 23 بانکداری 21 آموزش و تعلیمی 19 انجینیری 18 دیگر 16 نظارت و ارزیابی 14 دولت 14 Nonprofit-Social Services 11 منابع بشری 9 مدیریت 7 تکنالوژی معلوماتی 7 Support 7 legal 6 Business Development 5 مشاور 5 Training 4 Sales & Marketing 3 Purchasing-Procurement 3 Capacity Building 3 Research 2 Agriculture 2 Marketing 2 Media-Journalism 2 General Government Management Other 1 Government Management Other 1 Health Care Program 1 Monitoring and Evaluation Program 1 Admin-Clerical Human Resources 1 Agriculture Monitoring and Evaluation Program Capacity Building 1 Education Communication 1 Health Care Program 1 Purchasing-Procurement Supply Chain Transportation Communication 1 Admin-Clerical General Management Support 1 Admin-Clerical Government Management Other 1 0 1 Admin-Clerical General Business 1 Education Communication 1 Management Media-Journalism 1 Business Development Management Monitoring and Evaluation Communication 1 Professional Services 1 Supply Chain 1 QA-Quality Control 1 Inventory 1 Facilities 1 Transportation 1 communication 1 Media-Journalism Communication 1
en