در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

صحی و طبی 57 برنامه 47 حسابداری و مالی حسابداری 40 دیگر 27 اداری و دفتری 23 Security 21 آموزش و تعلیمی 18 انجینیری 17 بانکداری 16 دیگر 16 نظارت و ارزیابی 13 Nonprofit-Social Services 11 دولت 8 Support 7 مدیریت 7 legal 5 تکنالوژی معلوماتی 5 Business Development 5 مشاور 4 منابع بشری 4 Purchasing-Procurement 3 Sales & Marketing 3 Capacity Building 3 Training 3 Research 2 Media-Journalism 2 Agriculture 2 Health Care Program 1 Education Communication 1 Purchasing-Procurement Supply Chain Transportation Communication 1 Agriculture Monitoring and Evaluation Program Capacity Building 1 Health Care Program 1 Admin-Clerical General Management Support 1 Admin-Clerical Human Resources 1 Admin-Clerical General Business 1 Education Communication 1 0 1 Management Media-Journalism 1 Business Development Management Monitoring and Evaluation Communication 1 Professional Services 1 Supply Chain 1 QA-Quality Control 1 Inventory 1 Facilities 1 Transportation 1 communication 1 Marketing 1 Media-Journalism Communication 1
en