در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  سوپروایزر/SupervisorAzimi Brothers Group of CompaniesکابلApr-30
en