در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

صحی و طبی 42 Security 15 برنامه 15 اداری و دفتری 14 انجینیری 13 دیگر 13 آموزش و تعلیمی 11 دیگر 9 حسابداری و مالی حسابداری 9 بانکداری 8 مدیریت 7 نظارت و ارزیابی 5 دولت 4 تکنالوژی معلوماتی 4 Business Development 4 legal 3 Sales & Marketing 3 منابع بشری 3 Capacity Building 3 Purchasing-Procurement 2 Research 2 Support 2 مشاور 2 Training 2 Agriculture Monitoring and Evaluation Program Capacity Building 1 Purchasing-Procurement Supply Chain Transportation Communication 1 Admin-Clerical General Business 1 Admin-Clerical General Management Support 1 Education Communication 1 Management Media-Journalism 1 0 1 Business Development Management Monitoring and Evaluation Communication 1 Professional Services 1 QA-Quality Control 1 Nonprofit-Social Services 1 Media-Journalism 1 communication 1 Media-Journalism Communication 1
en