در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات

متعسفانه هیچ نتیجه با این مشخصات یافت نشد


لطفا جهت دریافت شغل های خوب از دسته بندی های پایین یا فرم جستجو بالا استفاده کنید.

صحی و طبی 93 برنامه 61 حسابداری و مالی حسابداری 49 انجینیری 40 دیگر 40 بانکداری 30 اداری و دفتری 28 Security 25 آموزش و تعلیمی 21 نظارت و ارزیابی 19 دیگر 17 دولت 15 منابع بشری 13 Nonprofit-Social Services 11 Business Development 10 تکنالوژی معلوماتی 9 legal 8 مدیریت 8 Support 7 مشاور 6 Purchasing-Procurement 5 Training 4 Agriculture 4 Capacity Building 4 Marketing 4 Research 3 Sales & Marketing 3 communication 3 Media-Journalism 2 Admin-Clerical Government Management Other 1 General Government Management Other 1 Government Management Other 1 Health Care Program 1 Monitoring and Evaluation Program 1 0 1 Program IT 1 Agriculture Monitoring and Evaluation Program Capacity Building 1 Education Communication 1 Health Care Program 1 Purchasing-Procurement Supply Chain Transportation Communication 1 Education General Business Capacity Building 1 Admin-Clerical General Management Support 1 Admin-Clerical Human Resources 1 Transportation 1 Admin-Clerical General Business 1 Education Communication 1 Management Media-Journalism 1 Business Development Management Monitoring and Evaluation Communication 1 Finance General Business Other 1 Professional Services 1 Executive 1 Supply Chain 1 QA-Quality Control 1 Inventory 1 Facilities 1 1 1 Construction 1 Media-Journalism Communication 1
en