در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  MEAL (monitoring evaluation accountab...Save the ChildrenجوزجانMay-22
  داکتر تیم سیار صحی طو...ARCSجوزجانMay-20
  FSL Gender OfficerSave the ChildrenجوزجانMay-15
  کار آموز (Intern)AIRD/MRRDچند ولایتMay-22
  ریاست صحت عامه ولایت ...وزارت صحت عامهجوزجانMay-15
  Scope RegistrarCoordination of Humanitarian Assistanceچند ولایتMay-14
  Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
  Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  Leadership Program DirectorMorning Star Development Office – HeratجوزجانDec-31
en