در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست فواید عامه ولای...وزارت فواید عامهچند ولایتOct-4
 دارنده صفحه فیسبوکفروشگاه انترنتی DEM.afچند ولایتOct-25
 SIDA CBED Project Coordinator Save the ChildrenجوزجانOct-3
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگجوزجانOct-19
en