در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Admin and Logistics OfficerIDLGچند ولایتFeb-6
 Sr. MIS / IT OfficerIDLGچند ولایتFeb-6
 PMU HeadIDLGچند ولایتFeb-6
 CBNP CoordinatorSolidarity for Afghan Families SAFجوزجانFeb-4
 CBNP Master TrainerSolidarity for Afghan Families SAFجوزجانFeb-4
 Admin/Finance OfficerRural Rehabilitation Association for AfghanistanجوزجانJan-26
 انجنیر سرویریاست ساختمانی هلمندچند ولایتJan-26
 Application/Web developers/designers MACSچند ولایتFeb-28
 Web/App developers/designers MACSچند ولایتFeb-28
 Leadership Program DirectorMorning Star Development Office – HeratجوزجانDec-31
en