در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  WASH Engineer-Re AnnouncedIRC (International Rescue Committee)بادغیسFeb-19
 TVET school teachersGIZ Afghanistanچند ولایتFeb-22
 Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
 Technician North Telecom ISP & ICT Servicesچند ولایتFeb-26
 Emergency Response Officer/distributerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Community Access Negotiator/Roving staf...ARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Security Guard/CleanerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Protection Field MonitorARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Team Leader/Reporting OfficerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Logistics Officer (Re-announcement)Norwegian Refugee CouncilبادغیسDec-27
 WASH Engineer IRC (International Rescue Committee)بادغیسMay-28
 Sr. Municipal Team Lead & Governance/Pu...ICMA/SHAHARبادغیسDec-25
en