در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Market Development SpecialistIDLGچند ولایتApr-6
 Flying Humanitarian Access ManagerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Flying HR Admin OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Flying Logistic OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Field EngineerMercy CorpsتخارJul-24
en