در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  انجنیر ارشد اطمینان ک...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
  Program Manager (Re-announced)Mercy Corps AfghanistanتخارMay-1
  District Officer EDMLWEE-RDP/MoWAتخارMay-2
  Survey Data CollectorELCSچند ولایتApr-28
  Survey Field SupervisorELCSچند ولایتApr-28
  Field Officer CDROچند ولایتApr-24
  CLTS Facilitator Mission EastتخارApr-20
  Field MonitorIDLGچند ولایتApr-19
  Field MonitorIDLGچند ولایتApr-19
  Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
  Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  M&E Specialist Maltya financial servicesچند ولایتSep-28
en