در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Master TrainerPESCOتخارNov-25
  GuardMercy CorpsتخارNov-25
 Administrative Positions – Women’s ...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Chief of Party (COP) – Women’s Empo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Technical / Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Operations/ Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Director of Grants and Contracts – Wo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Technical Positions – Women’s Empow...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 شاروال تالقان ولایت ت...IDLGتخارNov-23
 Human Resource AssistantSCAتخارNov-26
 Assistant community workshop facilitato...Norwegian Afghanistan Committeeچند ولایتNov-14
 Foreman (Engineer) Concern Worldwide- AFghanistanتخارNov-16
 Document Handler ( Logistic) - Only Fem...Concern Worldwide- AFghanistanتخارNov-16
 SHG and Gender Trainer - Taloqan with a...Concern Worldwide- AFghanistanتخارNov-16
 Regional M&E Field OfficerAACS Consultingچند ولایتNov-14
 جمع آوری اسنادشرکت الیاس سعید چارترد اکونتنسچند ولایتDec-4
 Call For ResumesMSI-AMELAچند ولایتNov-24
 Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
 RH Officer/SupervisorAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Pharmacy Assistant / Store Keeper Assistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
en