در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Field SurveyorDynamic Visionچند ولایتFeb-19
 Provincial CoordinatorDynamic Visionچند ولایتFeb-19
 Operation OfficerDynamic Visionچند ولایتFeb-19
 Field SupervisorDynamic Visionچند ولایتMar-11
 Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
 ApiculturistAfghanaidچند ولایتFeb-17
 Technician North Telecom ISP & ICT Servicesچند ولایتFeb-26
 RH Officer/SupervisorAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Pharmacy Assistant / Store Keeper Assistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Pharmacy OfficerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 CDC/ Capacity Building officerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 CashierAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 EPI OfficerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-30
 Cook/CleanerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-30
 Logistic AssistantAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-30
 Community Development Facilitator سه...Concern Worldwide- AFghanistanچند ولایتDec-26
en