در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست دفتر مقام ولایت...اداره مستقل ارگانهای محلZabulJul-20
 ریاست هماهنگ کننده دی...وزارت تکنالوژی معلوماتی, مخابرات و ساینسچند ولایتJul-16
 PSS Counselor INTERSOSZabulJul-21
 Monitor Particip GmbH Afghanistanچند ولایتJul-14
 Facebook Page OwnerDEM GROUP Corporationچند ولایتJul-30
en