در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  نرس مردانه برای مرکز ...Sanayee Development Organization (SDO)ZabulFeb-2
 Deployment and Field coordinator : Cold...National EPI MoPHچند ولایتJan-29
 Protection AssistantNorwegian Refugee CouncilZabulFeb-3
 Protection AssistantNorwegian Refugee CouncilZabulFeb-3
 Protection OfficerNorwegian Refugee CouncilZabulFeb-4
 WASH Technical AssistantNorwegian Refugee CouncilZabulFeb-1
 Teller/Customer Service RepresentativeAzizi Bankچند ولایتJan-31
 استاد رشته خیاطیGIZ Afghanistanچند ولایتFeb-15
en