در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  CDP consultantAADAهراتJul-23
  Field Program OfficerThe Liaison Office (TLO)هراتJul-19
  Short Term Consultant for M&EGIZ/MinGov II, Afghanistanچند ولایتJul-27
  Surveyor/facilitator Integrity Watch Afghanistanچند ولایتJul-20
  بازاریابی و فروش و شبک...Baadraan CompanyهراتJul-31
  Field agent (Field Officer)CRSهراتJul-27
  Market Linkage InternMercy CorpsهراتJul-22
  آمریت مارکیتنگ و آگاه...مؤسسۀ تحصیلات عالی کهکشان شرقهراتJul-20
  Data Collector Global Innovations Consultancy Services (GLICS)چند ولایتJul-25
  مدیر عمومی مواد نفتی ...ministry of commerce and industriesهراتJul-19
  مدیر عمومی مواد نفتی ...ministry of commerce and industriesهراتJul-19
  آمر مواد نفتی و گاز ما...ministry of commerce and industriesهراتJul-19
  Sale Marketing and Networking (بازا...Baadraan CompanyهراتJul-31
  Fundraising and Partnership Support/con...Cooperation for Social Improvement Organizationچند ولایتJul-31
  DriverMercy CorpsهراتJul-18
  Information management/GIS assistant (...ANDMA - iMMAPهراتAug-4
  Sale Marketing and branding (بازار...Baadraan CompanyهراتJul-31
  Sale Marketing and BrandingBaadraan CompanyهراتJul-31
  Sale Marketing Branding NetworkingBaadraan CompanyهراتJul-22
  M&E AssistantNorwegian Refugee CouncilهراتAug-3
en