در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ترنرپروسس میوه جات با...AWECهراتDec-7
 Database AssistnatCitizen Charter/MRRDچند ولایتDec-10
 ریاست ورزشی ولایات کن...ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورتچند ولایتDec-8
 Child Protection Case Management Office...IRC (International Rescue Committee)هراتDec-7
 Marketing Specialist DAI/AVC-HVCچند ولایتDec-12
 Community Mobilizer/DistributorCRDSAچند ولایتDec-12
 Project CoordinatorCRDSAهراتDec-12
 Associate Program Officer World Vision International-AfghanistanهراتDec-12
 ROAD ENGINEERNational Water Affairs Regulation AuthorityهراتDec-5
 Physiotherapist WorkerHandicap InternationalهراتDec-3
 Social Safeguard and Land Acquisition O...National Water Affairs Regulation AuthorityهراتDec-5
 ایجاد نماینده گی ولای...فروشگاه آنلاین افغانستان www.DEM.afچند ولایتDec-7
 InternCRDSAچند ولایتDec-5
 Defense LawyerVoice of Women OrganizationهراتDec-5
 Senior Defense LawyerVoice of Women OrganizationهراتDec-5
 Social MobilizerCRDSAچند ولایتDec-5
 Defense AttorneyCRDSAچند ولایتDec-5
 BDS CONSULTANT - Call for applications Cordaidچند ولایتDec-31
 Finance and Admin OfficerMeta MarketingهراتDec-31
 Web DeveloperMeta MarketingهراتDec-31
en