عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Radio OperatorGIZ-Afghanistan PRMO HeratHeratOct-28
  Project SupervisorWorld Vision International-Afghanistanچند ولایتOct-27
  Indoor GuardGIZ-Afghanistan PRMO HeratHeratOct-28
  انجینیر ماشینریHerai PharmaHeratOct-30
 Security GuardOXFAMHeratOct-25
 ریاست میدان هوائی بی...اداره هوانوردی ملکیچند ولایتOct-31
 Community Health OfficerJhpiegoHeratOct-24
 Senior Engineer/Team LeaderCTG-UNHABITAT (SHURA)HeratOct-28
 ریاست فواید عامه ولای...وزارت فواید عامهHeratOct-27
 ریاست انکشاف دهات ولا...وزارت احیا و انکشاف دهاتچند ولایتOct-27
 Saffron Capacity Development Trainer Sanayee Development Organization (SDO)HeratOct-20
 Zonal Response CoordinatorWorld Vision International-AfghanistanHeratOct-27
 Community OrganizerCTG-UNHABITAT (AUSSP)چند ولایتOct-23
 Admin & Finance AssistantWomen for Afghan WomenHeratOct-25
 Re announce MD (د ګرځنده روغ...HealthNet TPOHeratOct-27
 Emergency OfficerDRCHeratOct-27
 معاونیت بخش حمایت و ا...AIHRCHeratNov-3
 Psychosocial Master Trainer - Consultan...Conflict Mitigation Assistance for Civiliansچند ولایتOct-18
 Supply Chain AssistantDRCHeratDec-27
 ترينر متخصص انتانی Ministry of Public Healthچند ولایتNov-14
 ترينر متخصص جراحی Ministry of Public Healthچند ولایتNov-14
 ترینر متخصص جراحی اطف...Ministry of Public Healthچند ولایتNov-14
 ترينر متخصص جراحی Ministry of Public Healthچند ولایتNov-13
 ترینر متخصص داخلهMinistry of Public Healthچند ولایتNov-13
 Response Security OfficerWorld Vision International-AfghanistanHeratOct-20
 IT OfficerZalal Mowafaq CompanyHeratNov-10
 Safety & Security Officer- Badghis wit...IRC (International Rescue Committee)چند ولایتOct-19
 Consultancy Services of Conducting Tra...AfghanaidHeratOct-20
 Agriculture AdviserGIZ InS/FARMچند ولایتDec-31
 GuardFree to Runچند ولایتOct-20
en