در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Call for CV( Chief Engineer)Afghanistan Rehabilitation and Education Program(AREP)هراتOct-10
  EZ-Kar Chief TrainerAfghanistan Rehabilitation and Education Program(AREP)هراتOct-10
  Call for CV(Package Manager)Afghanistan Rehabilitation and Education Program (AREP)هراتOct-10
  City ManagerAfghanistan Rehabilitation and Education Program(AREP)هراتOct-10
  Regional Program ManagerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  Provincial Program ManagerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  Economic Development SpecialistOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  Chief TrainerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  Project ManagerCARE AFGHANISTANهراتOct-5
  Project OfficerCARE AFGHANISTANهراتOct-5
 ریاست عمومی حوزه دریا...انرژی و آبچند ولایتOct-3
 Community Development MobilizerWorld Vision InternationalهراتSep-28
 EZ-Kar Chief Engineer OXFAMچند ولایتSep-27
 EZ-Kar City Manager OXFAMهراتSep-27
 StorekeeperThe International Committee of the Red Cross (ICRC)هراتSep-26
 Chief EngineerCordaidهراتSep-25
 AccountantThe International Committee of the Red Cross (ICRC)هراتSep-26
 Chief TrainerCordaidهراتSep-25
 Regional Program Coordinator War Child CanadaهراتSep-23
 Project EngineerGIZ-Afghanistan (IDPP Construction Project)هراتSep-30
en