در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Reannouced Project Director MRCAفراهFeb-17
 Provincial Manager (GIS)Ministry of Urban Development and Landچند ولایتFeb-18
 CLTS facilitator (IHSAN Project)Coordination of Humanitarian AssistanceفراهFeb-18
 CLTS facilitator (IHSAN Project)Coordination of Humanitarian AssistanceفراهFeb-18
 Site Finance-Logistics-Admin (FLA)ATCفراهMar-15
 M&E Officer WASSAچند ولایتFeb-16
 Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
 Technician North Telecom ISP & ICT Servicesچند ولایتFeb-26
 Emergency Response Officer/distributerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Community Access Negotiator/Roving staf...ARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Security Guard/CleanerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Protection Field MonitorARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Team Leader/Reporting OfficerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
en