در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Deputy Technical ManagerMRCAفراهNov-19
 Administrative Positions – Women’s ...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Chief of Party (COP) – Women’s Empo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Technical / Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Operations/ Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Reannouced Obstetrician and Gynaecologi...MRCAفراهNov-18
 Director of Grants and Contracts – Wo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Technical Positions – Women’s Empow...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Regional M&E Field OfficerAACS Consultingچند ولایتNov-14
 جمع آوری اسنادشرکت الیاس سعید چارترد اکونتنسچند ولایتDec-4
 Call For ResumesMSI-AMELAچند ولایتNov-24
 Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
 Emergency Response Officer/distributerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Community Access Negotiator/Roving staf...ARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Security Guard/CleanerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Protection Field MonitorARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
 Team Leader/Reporting OfficerARAA (Ansari Rehabilitation Association for Afghanistan)چند ولایتDec-26
en