در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  PROJECT MANAGER National Water Affairs Regulation Authorityچند ولایتJun-30
  Data CollectorOrganization of Awareness, Skills and Knowledgeچند ولایتJun-30
  Marketing ManagerAbdullah Jalalzai LTDچند ولایتJul-7
  Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
  Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
en