در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Marketing & Value Chain Specialist WASSAچند ولایتJan-26
 Teller/Customer Service RepresentativeAzizi Bankچند ولایتJan-31
 DTM Team LeaderCTG-IOMچند ولایتJan-23
 DTM Enumerator CTG-IOMچند ولایتJan-23
 DTM Data Entry ClerkCTG-IOMچند ولایتJan-23
en