در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Database AssistnatCitizen Charter/MRRDچند ولایتDec-10
 Finance Coordinator Norwegian Refugee CouncilقندهارDec-14
 ICLA Technical Assistant Norwegian Refugee CouncilقندهارDec-12
 ریاست ورزشی ولایات کن...ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورتچند ولایتDec-8
 Admin/HR Officer Mercy CorpsقندهارDec-12
 Marketing Specialist DAI/AVC-HVCچند ولایتDec-12
 ACF TB Field CoordinatorCTG-IOMقندهارDec-3
 District Engineer Citizen Charter/MRRDقندهارDec-2
 ایجاد نماینده گی ولای...فروشگاه آنلاین افغانستان www.DEM.afچند ولایتDec-7
 Provincial Coordinator Afghan Paramount Welfare and Development Org (APWDO)چند ولایتDec-13
 Trainers Afghan Paramount Welfare and Development Org (APWDO)چند ولایتDec-13
 Advocacy officerAfghan Paramount Welfare and Development Org (APWDO)چند ولایتDec-13
 M & E Officer Afghan Paramount Welfare and Development Org (APWDO)قندهارDec-13
 Project Manager Afghan Paramount Welfare and Development Org (APWDO)چند ولایتDec-13
 Finance Officer Afghan Paramount Welfare and Development Org (APWDO)چند ولایتDec-13
 Project Assistant (Reintegration)CTG-IOMقندهارDec-7
 BDS CONSULTANT - Call for applications Cordaidچند ولایتDec-31
 Data CollectorHARAKAT- Afghanistan Investment Climate Facilityچند ولایتDec-10
en