در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  WASH Officer Norwegian Refugee CouncilقندهارDec-31
  WASH Coordinator (Female)Norwegian Refugee CouncilقندهارDec-31
  Shelter Project ManagerNorwegian Refugee CouncilقندهارDec-31
  WASH Officer (Femae)Norwegian Refugee CouncilقندهارDec-31
  ICLA Technical AssistantNorwegian Refugee CouncilقندهارDec-31
 Quality Assurance Officer _Re-announcedMedairقندهارDec-23
 ICLA Officer (Female)Norwegian Refugee CouncilقندهارDec-30
 Warehouse Assistant Mercy CorpsقندهارDec-23
 Municipal شاروالIDLGچند ولایتDec-27
 Report Writer Afghan Planning Agencyچند ولایتDec-22
 Logistics Assistant MedairقندهارDec-27
 Humanitarian Affairs Officer (OCHA)UNOCHAقندهارDec-26
 Project Assistant - Reintegration and D...CTG-IOMقندهارDec-22
 Nutrition Nurse MedairقندهارDec-22
 Nutrition Health AssistantMedairقندهارDec-22
 Agriculture Senior Officer MedairقندهارDec-20
 Livestock Senior Officer MedairقندهارDec-20
 Regional M&E OfficerWEE-RDP/MRRDقندهارDec-24
 Regional M&E OfficerWEE-RDP/MRRDقندهارDec-24
 Protection Officer INTERSOS Humanitarian Aid OrganizationقندهارDec-23
en