در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Regional Coordinator Mercy CorpsقندهارAug-12
 B2C sales officerSabawoon Samkanai Trading Ltdچند ولایتJul-20
 Orthopedic surgeon Youth Health and Development Organization (YHDO)قندهارJul-18
 Human Resources OfficerSave the ChildrenقندهارJul-18
 Project OfficerHandicap InternationalقندهارJul-14
 Trainer/FacilitatorCordaidچند ولایتJul-15
 Protection OfficerDanish Refugee CouncilقندهارJul-20
 Protection Officer (Legal Protection)Danish Refugee CouncilقندهارJul-20
 PSS Counselor INTERSOSقندهارJul-21
 Hygiene PromoterINTERSOSقندهارJul-21
 Guard Re-Advertised CTG-UNHABITAT (MGSP)قندهارJul-18
 Reannouncement-GuardCTG-UNHABITAT (MGSP)قندهارJul-18
 GuardCTG-UNHABITAT (MGSP)قندهارJul-18
 Emergency OfficerDanish Refugee CouncilقندهارJul-17
 Livelihoods AssistantDanish Refugee CouncilقندهارJul-17
 Monitor Particip GmbH Afghanistanچند ولایتJul-14
 PharmacistINTERSOSقندهارJul-17
 M&E OfficerINTERSOSقندهارJul-17
 Accountability OfficerINTERSOSقندهارJul-17
 MidwifeINTERSOSقندهارJul-17
en