در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Field Coordinator DACAARقندهارApr-21
  PSS Counselor INTERSOSقندهارApr-23
  PSS Counselor INTERSOSقندهارApr-23
  Cleaner Health Facility INTERSOSقندهارApr-23
  PSS Counselor INTERSOSقندهارApr-23
  MidwifeINTERSOSقندهارApr-22
  NurseINTERSOSقندهارApr-22
  Nutrition NurseINTERSOSقندهارApr-22
  Hygiene PromoterINTERSOSقندهارApr-22
  Case Worker’s Team Leader INTERSOSقندهارApr-22
  Logistics AssistantINTERSOSچند ولایتApr-22
  VaccinatorINTERSOSقندهارApr-22
  Medical DoctorINTERSOSقندهارApr-22
  Center Team Leader INTERSOSقندهارApr-22
  Center Team Leader INTERSOSقندهارApr-22
  Engineer- WASH Officer INTERSOS Humanitarian Aid OrganizationقندهارApr-14
  Project Assistant- Field CoordinatorCTG-IOMقندهارApr-14
  Deputy Project Manager INTERSOSقندهارApr-20
  Protection Activity ManagerINTERSOSقندهارApr-20
  Report writerHRDAقندهارApr-10
en